top of page

הגדר דו-מנועי

קורס הטיס לקבלת רשיון פרטי למטוס דו מנועי הוא אחד הקורסים המתקדמים אותו מבצע

חניך הטיס, שבו הוא מתמקצע ועובר לטוס על מטוסים גדולים ומתקדמים יותר.

דרישות המקדימות לקבלת הרשיון :

  • על החניך להיות מעל לגיל 17.

  • על החניך לדעת לקרוא, לכתוב ולדבר בשפה האנגלית ברמה בסיסית.

  • יש לעבור בדיקה של רופא תעופתי, המוסמך מטעם ה-FAA, המספק תעודה רפואית מתאימה.

בית הספר עובד בשיתוף עם ד"ר אבינועם ברלב, בכיר הרופאים התעופתיים בארץ, המוסמך על-ידי ה-FAA לערוך את הבדיקה הדרושה

מבנה הקורס:

שלב א'

נלמדות מיומנויות הטיסה הבסיסיות במטוס, הכוללות את הכרת תכונותיו המיוחדות.

יתבצע תירגול של מצבי הטיסה הבסיסיים, כמו גם תירגולי הזדקרויות, תמרונים נוספים

המוכרים מהטיסות על המטוסים החד-מנועיים ותירגול בטיסת ניווט.

שלב ב'

ילמדו החירומים הייחודיים למטוס (טיסה על מנוע אחד, כשל מנוע בהמראה וכו').

שלב ג'

כולל ליטוש כל התמרונים שנלמדו בקורס והכנה למבחן המעשי.

לימודי קרקע

במהלך הקורס ילמדו נושאים תיאורטיים הקשורים למאפיינים הייחודיים אשר כרוכים בהטסת מטוס דו מנועי, כמו גם על נתוני המטוס,

המערכת ההידראולית, מערכת הפסיעה המשתנה, מערכות דיחוס וכדומה.

אורך הקורס

על פי ניסיוננו אורך הקורס הוא שלושה ימים עד שבוע, בתלות בהתקדמות אישית.

שעות הטיסה הדרושות

על פי דרישות מנהל התעופה האמריקאי (ה-FAA) נדרשות מינימום של 3 שעות טיסה במטוס

דו מנועי, הכוללות טיסת ניווט, טיסת ניווט ארוכה בלילה עם המראות ונחיתות בשדה תעופה

עם מגדל פיקוח, והכנה למבחן. מניסיוננו, למי שאינו בעל ניסיון מעשי קודם כלשהו במטוס

דו מנועי, נדרשות כ-10 שעות טיסה הכוללות את הנושאים שפורטו לעיל.

bottom of page