top of page

רישיון טיס מסחרי

קורס הטיס לקבלת רשיון מסחרי (Commercial Pilot License) הוא קורס מתקדם,

המיועד לטייסים המעוניינים לעלות ברמתם המקצועית או לעסוק בטיס כמקצוע.

רשיון הטיס המסחרי מתיר לך, הטייס, לקבל שכר עבור שירותי טיסה (הטסת נוסעים או מטען בשכר, טיסות רדיו, גרירת דאונים, הצנחות חופשיות וכד'), אם בארה"ב (כמובן כתלות בהשגת אישורי עבודה מתאימים מרשויות ההגירה האמריקאיות) ואם בישראל, לאחר הסבת הרשיון.

הדרישות המקדימות לקבלת הרשיון:

  • על החניך להיות מעל לגיל 18.

  • על החניך לדעת לקרוא, לכתוב ולדבר בשפה האנגלית ברמה בסיסית.

  • יש לעבור בדיקה של רופא תעופתי, המוסמך מטעם ה-FAA, המספק תעודה רפואית מתאימה.

בית הספר עובד בשיתוף עם ד"ר אבינועם ברלב, בכיר הרופאים התעופתיים בארץ, המוסמך על-ידי ה-FAA לערוך את הבדיקה הדרושה.

  • מעבר מבחן תיאוריה אמריקאי בציון מעבר מינימלי של 70%.

עוד בהיותך בארץ, נספק לך ספר הכנה מתאים, ונציג בית-הספר בארץ יספק לך הדרכה ראשונית על אופן הלימוד המומלץ.

באם תהיה מעוניין, תוכל לקבל בארץ הדרכה אישית נוספת בנושאי הלימוד (בתשלום נוסף). המבחן נערך במנחת שבו פועל בית הספר, והתוצאות מתקבלות

באופן מיידי.

  • טייס המבקש להוציא רשיון טיס מסחרי חייב להחזיק ברשיון טיס פרטי לפחות.

  • טייס המבקש להוציא רשיון טיס מסחרי חייב שיהיו רשומות ביומן הטיסה שלו ב-Log Book  מינימום של 250 שעות טיסה.

להלן העיקריות מבין דרישות הטיסה הנוספות:

טייס המבקש להוציא רשיון טיס מסחרי חייב שתהיינה רשומות ביומן הטיסה שלו לפחות 20 שעות טיסה מודרכות הכוללות: 10 שעות טיסת מכשירים;

10 שעות טיסה במטוס בעל כן נסע מתקפל, מדפים ומדחף בעל פסיעה משתנה, שתי טיסות ניווט ארוכות (Cross Country) בנות שעתיים לפחות כל אחת, ביום ובלילה, בתנאי טיסת ראייה (VFR).

הערה: טיסת ניווט Cross Country לטובת הדרישות המקדימות לרשיון המסחרי הינה טיסה, שהמרחק הכולל (בקו ישר) מנקודת היציאה לנקודת הנחיתה, הוא מעל 100 מייל ימי.

טייס המבקש להוציא רשיון טיס מסחרי חייב לרשום לפחות 10 שעות טיסה סולו הכוללות: טיסת ניווט ארוכה (Cross Country) שמרחקה הכולל אינו קטן מ-300

מייל ימי, עם נחיתות בשלושה שדות תעופה לפחות, שאחד מהם מרוחק בקו ישר מנקודת היציאה המקורית 250 מייל ימי לפחות, 5 שעות טיסת לילה בתנאי ראייה

(VFR) עם 10 המראות ונחיתות בשדה תעופה עם מגדל פיקוח.

מבנה הקורס:

שלב מקדים - השלמת דרישות המינימום (במידת הנדרש)

בשלב זה תשלים, בטיסות מודרכות ובטיסות סולו, את שעות הטיסה המהוות תנאי מקדים

להוצאת רשיון הטיס המסחרי.

שלב א' - תמרונים בסיסיים

בשלב זה תתרגל את תמרוני הטיסה הבסיסיים אשר למדת בקורס הטיס הפרטי (לדוגמא:

טיסה איטית, הזדקרויות, נחיתה בשדה קצר ועוד), תלטש את ביצועיך ותגיע לרמה הנדרשת

לרשיון מסחרי.

שלב ב' - תמרונים מתקדמים

בשלב זה תלמד את תמרוני הטיסה המתקדמים (לדוגמא: שמיניות עצלות, שנדלים, ביצוע

שמינייה מסביב לשתי נקודות קבועות ועוד) הנדרשים לקבלת רשיון טיס מסחרי.

שלב ג' - טיסות ניווט

בשלב זה תלמד לבצע טיסת ניווט מתקדמת ברמה הנדרשת למבחן. באימונים אלה תלטש את

יסודות הניווט האווירי אשר למדת לרשיון הפרטי, כשהדגש נתון לרמה מקצועית גבוהה

המתבטאת בדיוק רב בזמנים ובהתחשבות ברוחות לאורך הנתיב.

לימודי קרקע

במהלך הקורס ילמדו נושאים תיאורטיים רבים הקשורים לתפעול המטוס, חוקת האוויר

האמריקאית, נהלי הקשר, מערכות המטוס, מטאורולוגיה, יסודות הניווט, האווירודינמיקה

ונושאים נוספים. תחומים אלו ילמדו ברמה מתקדמת ומעמיקה יותר מהרמה שנלמדה בקורס

לרשיון הפרטי. לימוד זה הוא בנוסף ללימוד לקראת מבחן התיאוריה בכתב.

אורך הקורס

על פי ניסיוננו, הקורס עצמו אורך כשבוע עד 10 ימים (בהנחה שדרישות המינימום לרשיון

המסחרי, מבחינת מספר שעות הטיסה וסוגן, כבר מולאו). נתון זה מתבסס על קצב טיסות של

טיסה עד שתיים ביום ובתלות במזג האוויר

bottom of page